SchatzAdvies

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van opdrachtuitvoering door SchatzAdvies

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van SchatzAdvies aan zijn cliënten, op alle overeenkomsten tussen het bureau en zijn cliënten, alsmede op alle werkzaamheden van het bureau voor zijn cliënten. Waar in deze voorwaarden sprake is van “het bureau”, wordt daaronder verstaan: SchatzAdvies, zijn partners en zijn medewerkers.

2. Offertes en uitvoering van opdrachten

Offertes van het bureau gaan uit van informatie, die door de opdrachtgever beschikbaar is gesteld. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten alle informatie heeft verstrekt c.q. nog zal verstrekken, die voor een goede opzet en uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

Het bureau zal de te verrichten werkzaamheden naar beste weten en kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat de uitkomsten van de werkzaamheden van het bureau mede afhankelijk zijn van factoren waarop het bureau geen invloed heeft, zodat met betrekking tot de beoogde resultaten van die werkzaamheden geen garanties kunnen worden gegeven.

3. Personele inzet

Indien het bureau van oordeel is dat het voor een goede uitvoering van de opdracht wenselijk is de samenstelling van het team, dat bij de uitvoering is betrokken, te wijzigen of aan te vullen, dan is het bureau daartoe in overleg met de opdrachtgever steeds bevoegd. Wijziging of aanvulling van het opdrachtteam kan eveneens op verzoek van de opdrachtgever plaats vinden in overleg met het bureau. Derden worden uitsluitend in onderling overleg tussen de opdrachtgever en het bureau bij de uitvoering van de opdracht betrokken.

4. Wijziging of uitbreiding van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat een tussentijds overeengekomen wijziging of uitbreiding van de aard of omvang van de opdracht en/of van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden van invloed kan zijn op de doorlooptijd van de opdracht. Indien een tussentijdse wijziging of uitbreiding het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, stelt het bureau de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

5. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdrachtuitvoering is mede afhankelijk van factoren, waarop het bureau geen invloed heeft, waaronder ook de van de opdrachtgever te verkrijgen informatie en medewerking. De doorlooptijd van een opdracht kan daarom door het bureau vooraf slechts schattenderwijs worden aangegeven.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Indien binnen dertig dagen na de dagtekening van de eindafrekening geen schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is ontvangen, wordt de eindafrekening geacht door hem te zijn goedgekeurd.

6. Voortijdige beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeengekomen opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft het bureau vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Het bureau mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Het bureau behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander  onder voorbehoud van rechten.

7. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of opdrachtresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van het bureau. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van het bureau.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

8. Vertrouwelijkheid

Het bureau verplicht zich alle van de opdrachtgever afkomstige informatie, ten aanzien waarvan het bureau geheimhouding is opgelegd, of waarvan het vertrouwelijk karakter het bureau in redelijkheid bekend kan zijn, geheim te zullen houden tegenover derden. Deze geheimhoudingsverplichting blijft ook na afloop van de onderhavige opdracht van kracht.

Deze verplichting geldt niet met betrekking tot informatie, waarover het bureau zelf reeds beschikte op het moment dat deze het bureau ter kennis werd gebracht, of die zonder toedoen of nalatigheid van het bureau algemeen toegankelijk is geworden, dan wel op rechtmatige wijze door een derde aan het bureau is meegedeeld.

9. Aansprakelijkheid

Het bureau is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever geacht wordt van zijn aanspraken afstand te hebben gedaan.